ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲੋਂ 6,883 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲੋਂ 6,883 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ